Hoe word ik lid

Lidmaatschap van de PV

De VPCB is de Achmea personeelsvereniging die zich richt op de locatie Apeldoorn. Het lidmaatschap staat open voor elke medewerker van Achmea, ongeacht de standplaats.

Lid worden

Als je lid wilt worden kan je dit regelen via de P&O portal op Achmea Net. Dit kan alleen via het interne netwerk van Achmea. Dus vanaf je werkstation of je Achmea thuiswerkplek. Daarna zal de VPCB ledenadministratie een account voor je aanmaken op deze website. Je krijgt dan een e-mail ter bevestiging. Daarin staat een link waarmee je het account moet activeren. Zodra je dat hebt gedaan kan je volledig gebruikmaken van alle mogelijkheden van deze site. Het aanmaken van een account zal over het algemeen binnen één of twee dagen gebeuren.

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van de VPCB is € 2,50 per maand. De contributie wordt automatisch door Achmea P&O ingehouden op jouw salaris. Dit gebeurt vanaf de maand volgend op jouw aanmelding. Door via Achmea Net lid te worden, geef je hier een machtiging voor af. Naast het algemeen lidmaatschap kan je ook lid worden van één of meer clubs.

Per club is een andere (extra) contributie verschuldigd. Die staat vermeld bij de informatie over de desbetreffende club. Deze contributie wordt door de clubs zelf in rekening gebracht.

Wie kunnen van het lidmaatschap gebruikmaken?

De voordelen van het lidmaatschap gelden voor het hele gezin, dus ook voor de partner en eventuele (onderhoudsplichtige) kinderen van het lid. Woon je nog "thuis"? Dan kunnen ook de ouders en eveneens thuiswonende broers en zusters van de VPCB-voordelen gebruik maken.

Duur van het lidmaatschap

Het lidmaatschap kan ieder moment ingaan en is elke maand op te zeggen. Opzeggen doe je via de P&O portal op Achmea Net. Dit kan alleen via het interne netwerk van Achmea. Dus vanaf je werkstation of je Achmea thuiswerkplek. Nadat je hier hebt opgezegd zal P&O per de eerste van de maand volgend op jouw opzegging de contributie inhouding stoppen. De VPCB ledenadministratie zal jouw account op de VPCB website per de eerste van de maand volgend op de opzegging blokkeren.

Opzeggingen moeten vóór de 1e van een maand worden doorgegeven. Opzeggingen die daarna worden gedaan, worden de maand daarop verwerkt. Een afdelingslidmaatschap kan worden opgezegd op de centrale Clubpagina op deze site. Een opzegging wordt automatisch aan de secretaris of penningmeester van de betreffende afdeling doorgegeven.

Wie kunnen lid worden?

Iedereen die op de loonlijst van Achmea Personeel BV staat kan lid worden van de VPCB. Hieronder vallen ook medewerkers met een tijdelijk contract. Stagiairs en uitzendkrachten kunnen geen lid worden.

Alliantieleden

Alliantieleden zijn bijvoorbeeld langdurig gedetacheerden en medewerkers van bedrijven als Securitas en Sodexho. De beoordeling van deze criteria ligt bij het Algemeen Bestuur. Voor deze leden levert Achmea geen subsidiebijdrage. Dit betekent voor de alliantieleden dat zij tweemaal de VPCB-contributie moeten betalen. Deze contributie moet een heel jaar vooruit betaald worden.

Bijzondere leden

Bijzondere leden zijn gepensioneerden en arbeidsongeschikte leden die uit dienst zijn gegaan. Deze leden zijn vrijgesteld van contributie. Hoewel hun lidmaatschap (gewoon lid) formeel beëindigd is kunnen zijn alsnog lid blijven, zij het onder een ander soort lidmaatschap met andere voorwaarden. Ook andere situaties kunnen reden voor een Bijzonder lidmaatschap zijn. Dit ter beoordeling van het Algemeen Bestuur.

Lidmaatschap VPCB club

Iedereen die algemeen lid van de VPCB is, kan lid worden van een VPCB-club. Dit geldt voor de Gewone leden, Alliantieleden en de Bijzondere leden. Voor het lidmaatschap van een club is een extra contributie verschuldigd. Informatie hierover vind je in het VPCB Clubs menu.

Gezinsleden en Jeugdleden

Dit zijn de vaste partner en onderhoudsplichtige kinderen tot 18 jaar van een medewerker die algemeen lid is van de VPCB.

Buitenleden

De voorwaarde om buitenlid te kunnen worden is dat zij door een VPCB-lid geïntroduceerd worden. De toelating van de buitenleden is beperkt tot maximaal 30% van het ledenbestand van een club. Buitenleden moeten ook algemeen lid worden. Zij betalen tweemaal de algemene contributie van het VPCB-lidmaatschap bovenop de contributie van de desbetreffende club. Deze contributie moet voldaan worden via het salaris van een medewerker.

In sommige gevallen is het ook mogelijk dat een buitenlid de contributie rechtstreeks overmaakt aan de club. Dit gebeurt altijd in overleg met de penningmeester van die club. Buitenleden hebben recht op alle andere voordelen van het VPCB-lidmaatschap. Wel zijn er beperkingen ten aanzien van stemrecht en bestuursfuncties.

Prepensioen, pensionering en arbeidsongeschiktheid

Leden die met prepensioen gaan blijven lid (Gewoon lid) tot aan de datum van pensionering, tenzij zij zelf opzeggen. De voorwaarden van contributiebetaling blijven ongewijzigd. Gepensioneerde medewerkers zijn formeel uit dienst, hun lidmaatschap (Gewoon lid) eindigt automatisch. Zij kunnen echter lid blijven, zij het onder een ander soort lidmaatschap (Bijzonder lid). Zij moeten dit zelf aan het Algemeen Bestuur doorgeven. Dit lidmaatschap is voor hen GRATIS.

Voor een clublidmaatschap blijft de clubcontributie verschuldigd. Medewerkers die arbeidsongeschikt raken, blijven lid (Gewoon lid) tot aan hun eventuele ontslagdatum, tenzij zij zelf opzeggen. De voorwaarden voor contributiebetaling blijven ongewijzigd. Medewerkers die definitief arbeidsongeschikt worden zijn formeel uit dienst. Hun lidmaatschap (Gewoon lid) eindigt. Zij kunnen echter lid blijven, zij het onder een ander soort lidmaatschap (Bijzonder lid). Zij moeten dit zelf aan het Algemeen Bestuur doorgeven. Dit lidmaatschap is voor hen GRATIS.

Voor een afdelingslidmaatschap blijft de afdelingscontributie verschuldigd. Bij elke belangrijke wijziging in het dienstverband laat de betreffende HR-afdeling de betrokkene schriftelijk weten wat er met het VPCB-lidmaatschap gebeurt en welke actie eventueel ondernomen moet worden.